Deze wedstrijdvoorwaarden zijn opgesteld door de FotografenFederatie (www.fotografenfederatie.nl). De voorwaarden van de FotografenFederatie bevatten de belangrijkste bepalingen waaraan organisatoren van wedstrijden moeten denken en die zij aan de deelnemende fotografen bekend kunnen maken.

 

Algemene voorwaarden voor deelname

 • Inzending van foto’s voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.
 • De deelnemer dient de maker van de foto te zijn. Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk.
 • Indien op de foto een persoon herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan zorgt de deelnemer ervoor dat deze persoon toestemming heeft gegeven voor inzending en verder gebruik van de foto.
 • Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.
 • Het (elektronische) deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld.
 • De Authentieke Dag Vreeswijk is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de wedstrijdvoorwaarden te voldoen. De Authentieke Dag kan, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.
 • Inzendingen kunnen worden geweigerd indien de foto naar het oordeel van de Authentieke Dag in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden onevenredig aantast.
 • Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

 

Inzendingen

 • Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd via het mailen naar oldtimers@invreeswijk.nl. Dit mag in een lagere kwaliteit dan het origineel. De Authentieke Dag Vreeswijk kan foto’s in hogere resolutie opvragen waaraan deelnemer meewerkt.
 • Te laat ingezonden foto’s worden geweigerd, deze foto’s worden niet beoordeeld of gebruikt, maar ook niet teruggestuurd.
 • De foto’s moeten worden ingezonden in het volgende formaat: JPG. De afmeting van de foto ligt tussen de 2000 en 2000 pixels (72 dpi) aan de breedste zijde. De bestandsgrootte van de foto is maximaal 2 MB. Foto’s die niet aan deze specificaties voldoen worden automatisch uitgesloten van deelname.
 • De inzendingen moeten zijn voorzien van de naam en het e-mailadres de maker.
 • De Authentieke Dag Vreeswijk of andere SAV gelieerde organisaties is niet verantwoordelijk voor eventueel kwaliteitsverlies bij/na inzending.

 

Bijzondere voorwaarden voor deelname

 • De foto(’s) mogen zowel in kleur als in zwart-wit zijn.
 • Van langsrijdende voertuigen, oude ambachten en detail shots welke met de Authentieke Dag te maken hebben dingen mee voor de prijs.

 

Jurering en prijs

 • In het geval van een jury: de jury bestaat uit minimaal twee personen. De jury maakt deel uit van de wedstrijdorganisatie, maar speelt daarin een bijzondere rol.
 • Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van de volgende criteria:
  • de fotografische kwaliteit;
  • de originaliteit c.q. creativiteit.
 • De jury kan, maar is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken aan derden, of dit nu de wedstrijdorganisatie of deelnemers betreft.
 • De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering geschiedt echter uitsluitend door middel van beoordeling van de ingezonden foto’s.
 • De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld en in het verloop van het wedstrijdproces bekend gemaakt via social media/website van de Authentieke Dag Vreeswijk. U stemt in dat uw naam bekend wordt gemaakt op diverse social media platforms.
 • De wedstrijdorganisatie kan de winnaars vragen nadere gegevens te verstrekken over de winnende foto c.q. hun werk en werkwijze.
 • Nadat de winnaars publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan een winnaar zijn deelname aan de wedstrijd niet meer intrekken of ongedaan maken.
 • De aan de winnaars toegekende prijzen worden op een nader te bepalen wijze aan de winnaars te beschikking gesteld. De wedstrijdorganisatie verschaft daarover aan de winnaar tijdig duidelijke en ondubbelzinnige inlichtingen.
 • De winnaars stemmen in met publicatie van de winnende foto’s op de website en zonder daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of voorwaarden te stellen. Ook zullen de ingezonden en winnende foto’s gebruikt mogen worden voor publicatie en ondersteuning van deze wedstrijd zonder dat de maker daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of voorwaarden stelt.
 • Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Auteursrechten en gebruik

 • Deelnemers gelden in alle gevallen als makers van de foto’s. Indien de fotograaf deelneemt aan de wedstrijd in de uitoefening van zijn/haar dienstverband, dan geldt de werkgever van de fotograaf als maker/deelnemer, tenzij de werkgever aangeeft dat dit niet het geval is.
 • De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze auteursrechten.
 • De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden foto. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de Authentieke Dag Vreeswijk of andere SAV gelieerde organisaties tegen deze aansprakelijkheid.
 • De deelnemer heeft in alle gevallen het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van de foto, via welke media dan ook. Bij vermelding van de naam in gedrukte of elektronische media wordt zoveel mogelijk het copyright-teken (©) gebruikt.
 • In aanvulling op bovenstaande heeft de Authentieke Dag Vreeswijk het recht om ingezonden foto’s – ook indien dit geen winnende foto’s zijn –na de wedstrijduitslag te publiceren in het kader van een wedstrijdverslag dan wel ter promotie van de wedstrijd en als voorbeeldfoto in de productendatabase van de Authentieke Dag Vreeswijk of andere SAV gelieerde organisaties. Deelnemers kunnen daarvoor geen nadere vergoeding verlangen of andere voorwaarden stellen. Voor gedrukte media (boeken, tijdschriften, brochures en dergelijke) geldt, dat deze binnen de genoemde termijn van één jaar moeten zijn verschenen.

 

Overige bepalingen 

 • De Authentieke Dag Vreeswijk kan de wedstrijdvoorwaarden niet gedurende de periode dat de wedstrijd wordt gehouden wijzigen, tenzij zij hiertoe op grond van wet wordt verplicht. In dat geval zal dit onmiddellijk bekend worden gemaakt.
 • Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de Authentieke Dag Vreeswijk of andere SAV gelieerde organisaties als deelnemers spannen zich daartoe in.
 • Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.